POLITYKA PRYWATNOŚCI

[PL]

Polityka prywatności dla aplikacji naviBOAT dla iPhone, iPad.


1. GBC. SP. Z. O. O SP. K jest administratorem Twoich danych wykorzystywanych w aplikacji naviBOAT.

Aplikacja zbiera dane o lokalizacji łódki jako odbiornika GPS.
Aplikacja przechowuje token uwierzytelniający logowanie użytkownika.
Aplikacja wysyła zapisane punkty lokalizacji łódki do serwera - celem tworzenia kopii zapasowych oraz możliwości poźniejszego importu/exportu na inne urządzenia wyłącznie po zalogowaniu się na konto użytkownika. Funkcjonalność ta może zostać wyłączona przez użytkownika w ustawieniach aplikacji - wówczas żadne dane nie są wysyłane.

Aplikacja gromadzi oraz wysyła dokładne dane GPS użytkownika, tylko po zalogowaniu się do naviARENA ( PFWK ) w celach rozstrzygnięcia zawodów, ślady GPS służą tylko do wglądu sędziujących zawodom dla kwestii rozstrzygania ewentualnych sporów, użytkownik przy rozpoczęciu zazodów podpisuje zgodę na wysyłanie takich danych.

Aplikacja używa kamery tylko na życzenie użytkownika i służy do ładowania zapisanych punktów GPS jako QRCODE (Quick Response) w których zawarte są współrzędne geograficzne danego punktu.

Żadne inne dane poza aplikacją nie są gromadzone ani udostępniane dalej.

2. Aplikacja ma dostęp tj. uprawnienia w systemie iOS także do:
- Pamięci stałej - do wydzielonego i ograniczonego przez system iOS fragmetu pamięci stałej przeznaczonego do zainstalowanej aplikacji, aby możliwe było zapisanie na urządzeniu, niektórych danych aplikacji.


GBC. SP. Z. O. O SP. K
Jasnogórska 26 / 203, 42-202 Częstochowa

[ENG]

Privacy policy for the naviBOAT application for iPhone, iPad.


1. GBC. SP. Z. O. O SP. K is the administrator of your data used in the naviBOAT application.

The application collects data about the location of the boat as a GPS receiver.
The application stores the user login authentication token.
The application sends the saved boat location points to the server - for backup and the possibility of later import / export to other devices only after logging into the user account. This functionality can be turned off by the user in the application settings - then no data is sent.

The application collects and sends accurate GPS data of the user only after logging in to naviARENA (PFWK) for the purpose of settling the competition, GPS traces are only for viewing by the judges of the competition for the settlement of any disputes, the user signs consent to sending such data when starting the competition.

The application uses the camera only at the user's request and is used to load saved GPS points as QRCODE (Quick Response) which contain the geographical coordinates of a given point.

No other data outside of the app is collected or shared further.

2. The application has access, i.e. permissions in the iOS system, also to:
- Permanent memory - to a fragment of permanent memory separated and limited by the iOS system, intended for the installed application, so that it is possible to save some application data on the device.

GBC. SP. Z. O. O SP. K
Jasnogórska 26 / 203, 42-202 Częstochowa